2001-04-24 14:25:23# 126. lþ.#F 110.#12. fundur. Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar., til 14:25:38| A gert 25 14:50
[prenta uppsett í dálka] 110. fundur, 126. lþ.

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 285. mál (Þingvallaprestakall). --- Þskj. 1096.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:25]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, KolH, KLM, KPál, LB, MS, ÓI, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvH, VE, ÞBack, ÖJ, ÖS.

20 þm. (ÁMM, DO, GAK, GÁS, GÁ, JBjart, KVM, KF, KHG, LMR, MF, ÓÖH, RG, SP, SJS, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.