2001-04-30 15:24:27# 126. lþ.#F 115.#4. fundur. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna., til 15:26:14| A gert 2 8:18
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 126. lþ.

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 414. mál (aðild RALA að hlutafélögum). --- Þskj. 674, nál. 1135.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:25]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JBjart, KF, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, LB, MF, RG, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (GÁ, GÖ, JónK, KHG, PP, SF, SJS, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:24]

Guðmundur Árni Stefánsson:


2. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JBjart, KF, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, LB, RG, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (GHall, GÁ, GÖ, JónK, KHG, PP, SF, SJS, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JBjart, KVM, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (BH, GÁ, GÖ, JónK, KHG, LB, PP, SF, SJS, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.