2001-05-09 14:07:49# 126. lþ.#F 118.#2. fundur. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna., til 14:08:50| A gert 10 17:50
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 126. lþ.

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 414. mál (aðild RALA að hlutafélögum). --- Þskj. 674.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:08]

Frv. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, KF, KHG, KPál, MS, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvH, VE, ÞKG, ÖS.

12 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JB, KVM, KolH, KLM, SJS, SvanJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BH, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, JóhS, JónK, JBjart, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, RG, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.