2001-05-11 13:48:40# 126. lþ.#F 120.#3. fundur. Viðskiptabankar og sparisjóðir., til 13:57:21| A gert 11 16:31
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 126. lþ.

Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 567. mál (breyting sparisjóðs í hlutafélag). --- Þskj. 873, nál. 1212 og 1223, brtt. 1224.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:50]

1. gr. samþ. með 37:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, PP, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
PHB.

12 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, KVM, LB, MF, RG, SJóh) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:49]

Pétur H. Blöndal:


2. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, PP, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, KVM, LB, MF, PHB, RG, SJóh) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., 1. efnismgr., samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KF, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, RG, SJóh, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, PHB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, DO, GE, GÁS, GunnB, HjálmJ, ÍGP, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:51]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[13:52]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 1224,1 felld með 30:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, KVM, LB, MF, RG, SJóh.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, KPál, MS, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

7 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (DO, GE, GunnB, HjálmJ, KF, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, PP, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1224,2 felld með 32:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, RG, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:54]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. í nál. 1212 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, PP, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, PHB, RG, SJóh, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1224,3 kölluð aftur.

3. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, PP, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, PHB, RG, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

4.--7. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, PP, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, PHB, RG, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KHG, KPál, MS, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

13 þm. (DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.