2001-05-11 13:57:23# 126. lþ.#F 120.#4. fundur. Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn., til 13:57:53| A gert 12 9:3
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 126. lþ.

Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn, frh. 3. umr.

Stjfrv., 391. mál. --- Þskj. 1209.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, KVM, KF, KHG, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁRJ, DO, GE, GunnB, HjálmJ, JóhS, JBjart, KolH, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.