2001-05-11 13:58:31# 126. lþ.#F 120.#7. fundur. Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði., til 13:58:53| A gert 12 9:3
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 126. lþ.

Norðurlandasamningur um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 554. mál (skilnaðarmál o.fl.). --- Þskj. 860.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:58]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KHG, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (DO, GE, GunnB, HjálmJ, KolH, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.