2001-05-15 18:55:50# 126. lþ.#F 123.#7. fundur. Tollalög., til 18:56:10| A gert 23 10:10
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 126. lþ.

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 683. mál (vörur frá fátækustu þróunarríkjum). --- Þskj. 1295.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:56]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, ÓÖH, PM, PP, RG, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GÁS, GÖ, HÁs, LMR, SJS, SvH, VS, ÞBack) fjarstaddir.