2001-05-15 19:02:52# 126. lþ.#F 123.#19. fundur. Húsaleigubætur., til 19:05:43| A gert 16 8:31
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 126. lþ.

Húsaleigubætur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 625. mál (réttur til bóta o.fl.). --- Þskj. 1000, nál. 1185, brtt. 1236.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:03]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1236 felld með 34:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VE, ÞKG.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GÁS, GÖ, HÁs, LMR, SJS, SvH, VS, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[19:03]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


3. gr. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MF, ÓÖH, PM, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KF) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GÁS, GÖ, HÁs, LMR, SJS, SvH, VS, ÞBack) fjarstaddir.

4.--5. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SP, StB, TIO, VE, ÞKG, ÖJ.

13 þm. (ArnbS, GÁS, GÖ, HÁs, LMR, LB, MF, SJS, SvanJ, SvH, VS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[19:05]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.