2001-05-16 14:30:51# 126. lþ.#F 124.#1. fundur. Viðurkenning á menntun og prófskírteinum., til 14:31:17| A gert 29 11:26
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 126. lþ.

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 591. mál (EES-reglur). --- Þskj. 934.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:31]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KF, KHG, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÖS.

28 þm. (ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, BBj, DO, GHH, GE, GÁS, GÁ, GÖ, HjálmJ, JÁ, JóhS, KVM, KolH, KLM, KPál, LMR, LB, MS, MF, RG, SJóh, StB, SvH, TIO, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.