2001-05-16 14:32:18# 126. lþ.#F 124.#5. fundur. Ríkisútvarpið., til 14:32:35| A gert 29 11:26
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 126. lþ.

Ríkisútvarpið, frh. 3. umr.

Stjfrv., 413. mál (framkvæmdasjóður). --- Þskj. 668.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:32]

Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JB, JónK, JBjart, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÖS.

23 þm. (ÁJ, GHH, GE, GÁS, GÁ, GÖ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JóhS, KVM, KolH, KLM, KPál, LMR, LB, MF, RG, StB, SvH, TIO, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.