2001-05-16 14:32:36# 126. lþ.#F 124.#6. fundur. Málefni aldraðra., til 14:32:54| A gert 29 11:26
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 126. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Frv. heilbr.- og trn., 695. mál (vistunarmat). --- Þskj. 1076.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:32]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS.

20 þm. (ÁJ, GHH, GE, GÁS, GÁ, GÖ, HjálmJ, JÁ, JóhS, KVM, KLM, KPál, LMR, LB, MF, RG, StB, SvH, TIO, ÖJ) fjarstaddir.