2001-05-16 14:33:14# 126. lþ.#F 124.#8. fundur. Húsaleigubætur., til 14:33:33| A gert 29 11:26
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 126. lþ.

Húsaleigubætur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 625. mál (réttur til bóta o.fl.). --- Þskj. 1000.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:33]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS.

18 þm. (ÁJ, GHH, GÁS, GÁ, GÖ, HjálmJ, JÁ, JóhS, KVM, KPál, LMR, LB, MF, RG, StB, SvH, TIO, ÖJ) fjarstaddir.