2001-05-18 20:17:22# 126. lþ.#F 128.#5. fundur. Viðskiptabankar og sparisjóðir., til 20:17:46| A gert 13 11:7
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 126. lþ.

Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 567. mál (breyting sparisjóðs í hlutafélag). --- Þskj. 1282.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:17]

Frv. samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PM, PP, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
PHB.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, RG, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (GÖ, JBjart, KF, KolH, KLM, LMR, SvanJ, SvH, ÖS) fjarstaddir.