2001-05-19 13:33:50# 126. lþ.#F 129.#1. fundur. Skipan opinberra framkvæmda., til 13:37:11| A gert 20 0:31
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 126. lþ.

Skipan opinberra framkvæmda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 671. mál (heildarlög). --- Þskj. 1049, nál. 1333 og 1385, brtt. 1334.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Till. í nál. 1385 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 28:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EKG, EMS, GÁS, JÁ, JóhS, LB, MF, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁMM, DO, GE, GAK, GHall, GÖ, ÍGP, JB, JBjart, KVM, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, RG, SJóh, SP) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

14 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JóhS, LB, MF, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, DO, GAK, GHall, GÖ, ÍGP, JÁ, JB, JBjart, KVM, KolH, KLM, KPál, LMR, RG, SJóh, SP) fjarstaddir.

2.--6. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KVM, KF, KHG, MS, MF, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

15 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DO, GAK, GHall, GÖ, ÍGP, JB, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, RG) fjarstaddir.

Brtt. 1334,1 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DO, EOK, GAK, GHall, GÖ, ÍGP, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, RG) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, DO, GAK, GHall, GÖ, ÍGP, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, RG) fjarstaddir.

8.--19. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, KVM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, DO, GAK, GHall, GÖ, ÍGP, JB, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, RG) fjarstaddir.

Brtt. 1334,2 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, DO, GAK, GHall, GÖ, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, RG) fjarstaddir.

20. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, DO, GAK, GHall, GÁ, GÖ, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, RG) fjarstaddir.

21.--24. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁE, ÁMM, DO, GAK, GHall, GÖ, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, RG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, LB, MS, MF, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VE, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (JB, KVM*) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, GAK, GHall, GÖ, JBjart, KolH, KPál, LMR, RG, SJS, VS, ÞKG) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]