2001-05-20 00:07:24# 126. lþ.#F 129.#40. fundur. Lax- og silungsveiði., til 00:17:31| A gert 19 13:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur, 126. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 389. mál (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl). --- Þskj. 639, nál. 1271 og 1340, brtt. 1272 og 1341.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:09]

Brtt. 1272,1 (ný 1. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, KVM, KHG, LB, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ArnbS, EOK, GAK, GÖ, GunnB, ÍGP, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, MF, RG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:08]

Guðmundur Árni Stefánsson:


2. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1341,1 felld með 32:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (EOK, GÖ, GunnB, ÍGP, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, MF, RG) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:10]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[00:10]

Þuríður Backman:


Brtt. 1272,2 samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1272,3 samþ. með 51 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1341,2 felld með 31:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (EOK, GÖ, GunnB, ÍGP, JBjart, KVM, KolH, KLM, KPál, LMR, MF, RG) fjarstaddir.

Brtt. 1272,4 samþ. með 52 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1272,5 samþ. með 52 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1341,3 felld með 32:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KVM, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (EOK, GÖ, GunnB, ÍGP, JBjart, KolH, KLM, KPál, LMR, MF, RG) fjarstaddir.

Brtt. 1272,6 samþ. með 51 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1272,7--8 (tvær nýjar greinar, verða 8.--9. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

8.--9. gr. (verða 10.--11. gr.) og ákv. til brb. samþ. með 51 shlj. atkv.

[00:16]

Sigríður Jóhannesdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1272,9 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. II) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.