2001-05-20 01:02:03# 126. lþ.#F 130.#12. fundur. Erfðaefnisskrá lögreglu., til 01:02:14| A gert 14 11:47
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 126. lþ.

Erfðaefnisskrá lögreglu, frh. 3. umr.

Stjfrv., 616. mál. --- Þskj. 1451 (með áorðn. breyt. á þskj. 1300).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:02]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HBl, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KolH, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

18 þm. (EOK, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JBjart, KVM, KLM, KPál, LMR, LB, MF, RG, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.