2001-05-20 01:05:49# 126. lþ.#F 130.#19. fundur. Menningarverðmæti., til 01:06:02| A gert 14 11:47
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 126. lþ.

Menningarverðmæti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 226. mál. --- Þskj. 1464 (með áorðn. breyt. á þskj. 1351).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:05]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, JÁ, JóhS, JónK, KF, KolH, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (EOK, GÁS, GÁ, GÖ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JB, JBjart, KVM, KLM, KPál, LMR, LB, MF, RG) fjarstaddir.