2001-05-20 01:07:40# 126. lþ.#F 130.#23. fundur. Lax- og silungsveiði., til 01:07:51| A gert 14 11:47
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 126. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 389. mál (rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl). --- Þskj. 1497.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:07]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HjálmJ, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS.

6 þm. (ÁE, ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

14 þm. (EOK, GÁS, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JBjart, KVM, KLM, KPál, LMR, LB, MF, RG) fjarstaddir.