Útbýting 126. þingi, 129. fundi 2001-05-19 16:55:03, gert 19 13:47

Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar til að ná fram jafnrétti kynjanna, 745. mál, skýrsla félmrh., þskj. 1433.

Frestun á fundum Alþingis, 748. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 1445.

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða, 480. mál, brtt. GAK, þskj. 1438.