Fjarvistarleyfi 126. þingi, 28. fundi 21., gert 22 8:7

Bryndís Hlöðversdóttir, 9. þm. Reykv.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Halldór Ásgrímsson utanrrh.,

Jón Kristjánsson, 3. þm. Austurl.,

Jónína Bjartmarz, 16. þm. Reykv.,

Katrín Fjeldsted, 14. þm. Reykv.,

Kolbrún Halldórsdóttir, 17. þm. Reykv.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Ólafur Örn Haraldsson, 12. þm. Reykv.,

Sighvatur Björgvinsson, 2. þm. Vestf.,

Siv Friðleifsdóttir umhvrh.,

Sturla Böðvarsson samgrh.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.,

Þórunn Sveinbjarnardóttir, 12. þm. Reykn.