2000-11-29 16:04:07# 126. lþ.#F 36.#3. fundur. Veiðieftirlitsgjald., til 16:04:20| A gert 29 17:39
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur, 126. lþ.

Veiðieftirlitsgjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 216. mál (fjárhæðir). --- Þskj. 227.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:04]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁGunn, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, LMR, LB, ÓÖH, PHB, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁJ, BH, DO, EKG, EOK, GE, GÁS, HjálmJ, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, MF, RG, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddur.