2000-12-04 11:03:09# 126. lþ.#F 38.#1. fundur. Fjárlög 2001., til 12:41:25| A gert 4 15:2
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 374, 387 og 388, brtt. 375, 389, 393, 396, 397, 398, 399, 403 og 405.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:07]

[11:04]

Össur Skarphéðinsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:05]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 397,1 kölluð aftur.

Sundurliðun 1 (tekjur A-hluta) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, RG*, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SighB, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, EOK, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 375,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 375,2 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:09]

Gísli S. Einarsson:


Brtt. 375,3 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, KF, KLM, KPál, LMR, LB) fjarstaddir.

Brtt. 375,4 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 397,2 felld með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, VS, VE, ÞKG.

1 þm. (TIO) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:11]

Einar Már Sigurðarson:


Brtt. 396,1 felld með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:12]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 375,5 og sérst. yfirlit 1 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ) fjarstaddir.

Brtt. 397,3 felld með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:14]

Svanfríður Jónasdóttir:


Brtt. 375,6.a--b samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 396,2 felld með 33:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:15]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 375,6.c samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 375,7.a samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH*, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LMR, LB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 375,7.b og sérst. yfirlit 2 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 397,4 felld með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, ÁGunn, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

Brtt. 375,8 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, EMS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

Brtt. 396,3 felld með 33:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

11 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SJóh, ÖJ*, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:19]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 375,9 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SighB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (EMS, GE, GAK, GÁS, JóhS, MF, RG, SJóh, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, JÁ, KF, KLM, KPál, LB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 397,5 felld með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KHG, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

11 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, ÍGP, KF, KLM, KPál, LMR, LB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 375,10 samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:22]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 396,4 felld með 33:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:23]

Jón Bjarnason:


Brtt. 375,11--13 og sérst. yfirlit 3 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS.

1 þm. (ÞSveinb) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 396,5 felld með 31:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

1 þm. (ÓÖH) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, BH, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ) fjarstaddir.

Brtt. 375,14 og sérst. yfirlit 4 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 396,6 felld með 33:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:26]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 396,7 felld með 33:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

1 þm. (GÁS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GAK, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:27]

Þuríður Backman:


Brtt. 375,15 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 397,6 felld með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE.

9 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 375,16--20 og sérst. yfirlit 5--10 samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 396,8 felld með 35:5 atkv. og sögðu

 já:
JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

13 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁSJ, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:30]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 375,21 samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 396,9 felld með 35:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG.

14 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:32]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 396,10 felld með 33:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:34]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 396,11 felld með 29:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, JónK*, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBjart, LMR, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

1 þm. (GHall) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 375,22 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KHG, KLM, KPál, LB, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 375,23 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (GAK, GÁS, JóhS, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 375,24 og sérst. yfirlit 11 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 375,25 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GAK, LMR, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁMM, GÁ, GÖ, GunnB, IP, KF, KHG, KLM, KPál, LB, MF) fjarstaddir.

Brtt. 375,26--29 og sérst. yfirlit 12 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 375,30 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

4 þm. (ÁRJ, BH, KolH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KHG, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:39]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[11:40]

Ísólfur Gylfi Pálmason:


Brtt. 375,31 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KHG, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

Brtt. 375,32 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁRJ, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KHG, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

Brtt. 375,33 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KHG, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

Brtt. 375,34 samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 375,35.a samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 375,35.b samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁJ, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ, VS) fjarstaddir.

Brtt. 375,35.c samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KLM, KPál, LMR, LB, SP) fjarstaddir.

Brtt. 375,36 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GÁS, JÁ, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, ÁJ, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

Brtt. 397,7--9 kölluð aftur.

Brtt. 375,37--38 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁJ, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, ÓÖH) fjarstaddir.

Brtt. 393,1--2 kölluð aftur.

Brtt. 375,39--53 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 396,12 felld með 32:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁJ, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:46]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 375,54 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 396,13 felld með 30:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, GÁ, GÖ, GunnB, ÍGP, KF, KHG, KLM, KPál, LB, RG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:49]

Þuríður Backman:


Brtt. 375,55 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 397,10 felld með 33:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

Brtt. 375,56 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 397,11 felld með 33:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (ArnbS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:52]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 396,14 felld með 32:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, ÁGunn, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:53]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 375,57--60 samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 397,12 felld með 32:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JÁ, KF, KLM, KPál, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:55]

Rannveig Guðmundsdóttir:


Brtt. 375, sérst. yfirlit 13, samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:57]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 397,13 felld með 30:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

12 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JBjart, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:58]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 375,61--62 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 405 kölluð aftur.

Brtt. 399,1 kölluð aftur.

Brtt. 397,14.a felld með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SighB, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

15 þm. (ArnbS, ÁGunn, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, ÓÖH, RG, SvanJ, VE, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:59]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 397,14.b felld með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:01]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 398 kölluð aftur.

Brtt. 375,63.a--b samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 375,63.c samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, ÍGP, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 399,2 kölluð aftur.

Brtt. 375,64 samþ. með 31:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
SvH.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GAK, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ, VE) fjarstaddir.

Brtt. 375,65--71 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 397,15 kom ekki til atkv.

Brtt. 375,72 og sérst. yfirlit 14 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

Brtt. 397,16 felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JBjart, KHG, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

14 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, ÍGP, KF, KolH, KLM, KPál, LMR, LB, SvanJ, VE) fjarstaddir.

Brtt. 396,15 kölluð aftur.

Brtt. 375,73--77 og sérst. yfirlit 15 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:05]

Þuríður Backman:


Brtt. 397,17 kölluð aftur.

Brtt. 375,78 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack*.

15 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, EMS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SJS, VE) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 397,18 kölluð aftur.

Brtt. 403 kölluð aftur.

Brtt. 375,79 samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 375,80 samþ. með 31:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvanJ, SvH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:07]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 397,19 kölluð aftur.

Brtt. 375,81 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, SighB, SJóh, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, RG, SvanJ, SvH, VE) fjarstaddir.

Brtt. 375,82 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, EKG, GAK, GÁ, GÖ, GunnB, JÁ, JóhS, KF, KLM, KPál, LB, TIO, VE) fjarstaddir.

Brtt. 375,83.a--e og sérst. yfirlit 16 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

5 þm. (BH, GAK, JÁ, SvanJ, SvH) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PHB, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 396,16 felld með 31:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JÁ, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:09]

Árni Steinar Jóhannsson:


Brtt. 375,83.f--h samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁRÁ, EKG, GE, GÁ, GÖ, GunnB, ÍGP, KF, KLM, KPál, LB, MF, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 389 (við brtt. 375,84) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 375,84 kom ekki til atkv.

Brtt. 375,85--86 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.

8 þm. (ÁRJ, EMS, GE, JóhS, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 396,17 felld með 31:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

1 þm. (GÁS) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SvanJ, VE, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:12]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 375,87--88 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁGunn, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

Brtt. 397,20 felld með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

Brtt. 396,18 felld með 28:23 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ*, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

12 þm. (ArnbS, ÁGunn, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KHG, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:14]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 396,19 felld með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

14 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:16]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 396,20 felld með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

14 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 375,89 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:18]

Steingrímur J. Sigfússon:


[12:18]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson):


Brtt. 375,90.a samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 396,21 felld með 31:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:19]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 375,90.b og sérst. yfirlit 17 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:20]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 396,22--24 felld með 31:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, JÁ, JóhS, JB, KolH, RG, SighB, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

4 þm. (EMS, GÁS, MF, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:22]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 375,91 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, EKG, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

Brtt. 396,25 felld með 31:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, EMS, GE, GÁS, JÁ, JB, KolH, RG, SighB, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

6 þm. (ÁRJ, BH, GAK, MF, SvanJ, SvH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:23]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 375,92 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GAK, SvanJ, SvH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, JóhS, KF, KolH, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

Brtt. 396,26 felld með 31:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, JB, KolH, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

2 þm. (GÁS, MF) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:24]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Sundurliðun 2 (fjármál ríkisaðila í A-hluta), svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

20 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁRJ, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

Sundurliðun 3 (fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

22 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

Brtt. 397,21 kölluð aftur.

Sundurliðun 4 (fjármál lánastofnana í C-hluta) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

21 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁGunn, ÁSJ, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

22 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, LMR, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, BH, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KolH*, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

21 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

3.--5. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

22 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 31:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, EKG, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:27]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 397,22 kölluð aftur.

7. gr., liðir 2.27--2.30 og 2.33, samþ. með 30:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SighB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:31]

Steingrímur J. Sigfússon:


7. gr., liðir 4.1--4.45, samþ. með 32:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SJóh, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SighB, VE) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:33]

Steingrímur J. Sigfússon:


[12:34]

Jón Bjarnason:


7. gr., liðir 5.2--5.3, samþ. með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, MF, RG, SJóh, SvH, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁGunn, EKG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SighB, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:36]

Steingrímur J. Sigfússon:


7. gr., liður 8.6, samþ. með 29:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, JÁ, JóhS, RG, SvanJ, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, EKG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, JBjart, KF, KLM, KPál, LB, MF, SighB, SJóh, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:37]

Jón Bjarnason:


7. gr. að öðru leyti samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JBjart, KHG, LMR, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SoG, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

21 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EKG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SighB, VE) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁGunn, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SoG, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ArnbS, EKG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, KF, KLM, KPál, LB, SighB, VE) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:39]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[12:40]

Steingrímur J. Sigfússon: