2000-12-08 10:57:37# 126. lþ.#F 44.#8. fundur. Málefni aldraðra., til 10:59:50| A gert 8 23:46
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 126. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 317. mál (Framkvæmdasjóður aldraðra). --- Þskj. 392.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:57]

Frv. vísað til 2. umr. með 40 shlj. atkv.

[10:58]

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


Frv. vísað til heilbr.- og trn. með 26:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GÁS, GÁ, HÁs, HjálmJ, ÍGP, JóhS, JBjart, KF, KPál, LMR, PP, SF, SJS, VS, ÞBack.
nei:
JÁ, JB, JónK, PHB, SvanJ.

8 þm. (ÁRJ, BH, GAK, KolH, RG, SighB, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁJ, ÁSJ, EOK, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, IP, KHG, KLM, LB, MF, ÓÖH, SJóh, SAÞ, SP, StB, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.