2000-12-08 13:30:58# 126. lþ.#F 44.#13. fundur. Fjárlög 2001., til 19:09:19| F gert 8 23:46
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 421, frhnál. 456, 470 og 473, brtt. 441, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482 og 483.

[13:31]

Sigríður Jóhannesdóttir (um fundarstjórn):


[13:33]

Jóhann Ársælsson (um fundarstjórn):


[13:36]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (um fundarstjórn):


[13:38]

Jóhanna Sigurðardóttir (um fundarstjórn):


[13:42]

Forseti (Ísólfur Gylfi Pálmason):


[13:42]

Sjávarútvegsráðherra (Árni M. Mathiesen) (um fundarstjórn):


[13:43]

Einar Már Sigurðarson (um fundarstjórn):


[13:46]

Einar K. Guðfinnsson (um fundarstjórn):


[13:49]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (um fundarstjórn):


[13:51]

Kristinn H. Gunnarsson (um fundarstjórn):


[13:54]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Gísli S. Einarsson) (um fundarstjórn):


[13:56]

Einar Már Sigurðarson (um fundarstjórn):


[13:57]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Gísli S. Einarsson):


[14:53]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[15:16]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[15:18]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[15:21]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson) (andsvar):


[15:22]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[15:24]

Sverrir Hermannsson:


[16:12]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[16:14]

Sverrir Hermannsson (andsvar):


[16:16]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[16:18]

Sverrir Hermannsson (andsvar):


[16:20]

Einar Oddur Kristjánsson:


[16:39]

Sverrir Hermannsson (andsvar):


[16:40]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[16:42]

Sverrir Hermannsson (andsvar):


[16:43]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[16:44]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[16:45]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[16:46]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[16:47]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Gísli S. Einarsson) (andsvar):


[16:49]

Ólafur Örn Haraldsson:


[16:51]

Einar Már Sigurðarson:


[17:19]

Steingrímur J. Sigfússon:


[18:29]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[18:30]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:32]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Jón Kristjánsson) (andsvar):


[18:33]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:34]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson):


[18:54]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[18:55]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson) (andsvar):


[18:56]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[18:57]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson) (andsvar):


[18:59]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[19:01]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson) (andsvar):


[19:03]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[19:05]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson) (andsvar):


[19:06]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:08]

Of skammt var liðið frá útbýtingu þskj. 474--480, 482--483 og 487. --- Afbrigði samþ. með 34 shlj. atkv.