2000-12-11 11:24:05# 126. lþ.#F 45.#1. fundur. Fjárlög 2001., til 12:43:30| A gert 11 14:7
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 126. lþ.

Fjárlög 2001, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 421, frhnál. 456, 470 og 473, brtt. 441, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 487 og 488, till. til rökst. dagskrár 486.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:29]

[11:25]

Gísli S. Einarsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:26]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[11:28]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (um atkvæðagreiðslu):


Till. til rökst. dagskrár á þskj. 486 kölluð aftur.

Brtt. 482,1 felld með 31:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:30]

Einar Már Sigurðarson:


Brtt. 480 felld með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:31]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 458,1--12 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞBack.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 458,13 samþ. með 28:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KPál, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞKG, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, KHG, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SAÞ, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:33]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 458,15--18 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

20 þm. (ÁSJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRJ, BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,1--2 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, MF, ÓÖH, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KF, LMR, PP, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 474,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 457,3--4 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 476,1 felld með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:36]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 482,2 felld með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 487,1 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS*, BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JónK, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:38]

Jón Kristjánsson:


[11:38]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


Brtt. 457,5.a kom ekki til atkv.

Brtt. 457,5.b--i samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:40]

Svanfríður Jónasdóttir:


Brtt. 482,3 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,6 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,4 felld með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:42]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 457,7.a samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 457,7.b samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÞSveinb.

9 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KolH, KLM, SJóh) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BBj, BH, GHall, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SvanJ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,8 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, MF, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, KLM, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 476,2 felld með 30:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, LB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

11 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:45]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 483 kölluð aftur.

Brtt. 472 samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 457,9--13 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 457,14 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KolH*, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JB, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 457,15 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,16--17 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,18 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,19 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, MF, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, KLM, LB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,20 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, MF, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,21 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 457,22 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, MF, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, SvH, TIO, VS.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, GÖ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,5--7 felld með 30:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,23 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JóhS) greiddi ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,8 felld með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 487,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 457,24 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, LB, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 441 kom ekki til atkv.

Brtt. 457,25--29 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, HBl, ÍGP, JóhS, KF, KLM, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:53]

Gísli S. Einarsson:


Brtt. 457,30 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,9 felld með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:54]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 476,3 felld með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:55]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 457,31 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KHG, KPál, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack.

7 þm. (ÁRJ, EMS, GE, JÁ, KLM, LB, SJS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,10 felld með 29:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, JóhS*, KF, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, SvanJ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:57]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 457,32--33 samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 487,3 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (EMS, GE, JÁ, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BBj, BH, GAK, GÁS, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JóhS, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,34, svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 482,11 felld með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, SvanJ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:01]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 468 felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:02]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 466,1 felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 465 felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KHG, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, KF, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:03]

Þuríður Backman:


Brtt. 466,2 felld með 27:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

18 þm. (ÁJ, BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, KF, KHG, KLM, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,35 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 488 felld með 28:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

16 þm. (ÁSJ, BBj, BH, GÁS, GÁ, HjÁ, ÍGP, KF, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,36 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 482,12 kom ekki til atkv.

Brtt. 457,37--38 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 469 felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LMR, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (BBj, BH, GAK, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:07]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 476,4 felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (ÁMöl, BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,39--41 samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 482,13 felld með 29:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

3 þm. (GAK, HBl, SvH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,42 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, DO, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,14 felld með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:10]

Einar Már Sigurðarson:


Brtt. 467 felld með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

13 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:11]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 482,15 felld með 29:11 atkv. og sögðu

 já:
EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

7 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁRJ, BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KolH, KHG, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,16 felld með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:13]

Einar Már Sigurðarson:


Brtt. 457,43 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjálmJ, IP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, MF, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

2 þm. (ÁSJ*, ÞBack*) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, LB, ÓÖH, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu að segja já.]

Brtt. 474,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 457,44--45 samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 476,5 felld með 29:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (ÁSJ, BBj, BH, GÁS, GÁ, GÖ, ÍGP, KHG, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:15]

Árni Steinar Jóhannsson:


Brtt. 457,46--49 samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 475 felld með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:16]

Árni Steinar Jóhannsson:


Brtt. 457,50 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 482,17 felld með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:18]

Kristján L. Möller:


[12:19]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


Brtt. 457,51 samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 457,52 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞBack.

15 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, GÖ, ÍGP, KF, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 457,53.a--c samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 479 felld með 29:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

1 þm. (EMS) greiddi ekki atkv.

17 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, KHG, KLM, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:22]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 457,53.d samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KolH, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞBack.

6 þm. (EMS, GÖ, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁRJ, BBj, BH, GuðjG, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, KHG, KLM, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 476,6 felld með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KF, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:24]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 457,54 samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 457,55 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, LB, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 459 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 460 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 461 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BBj, BH, GE, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, SF, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 462 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, SvH, TIO, VS.

16 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 463,1--7 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, EOK, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 463,8 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞBack.

12 þm. (EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁRJ, BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 463,9 samþ. með 29:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, LB, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack.

13 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BBj, BH, EOK, GÁS, GÁ, HBl, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:28]

Jón Bjarnason:


Brtt. 463,10 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 463,11--12 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SJS, StB, TIO, VS, ÞBack.

14 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KolH, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, SP, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 477 felld með 30:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

12 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:31]

Jón Bjarnason:


[12:32]

Gísli S. Einarsson:


Brtt. 482,18 (liðir 8.16--8.19) felld með 30:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

7 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, LB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 482,18 (liður 8.20) felld með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (BBj, BH, DO, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:33]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 463,13 (liður 8.16) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KPál, ÓÖH, PP, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞBack.

13 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BBj, BH, DO, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, PHB, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 463,13 (liður 8.17) samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 463,13 (liður 8.18) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁRJ, BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, JóhS, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 463,13 (liður 8.19) samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 478 felld með 30:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

10 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:36]

Jón Bjarnason:


Brtt. 463,13 (liður 8.20) samþ. með 29:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack.

14 þm. (ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, DO, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:37]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 463,13 (liðir 8.21--8.22) samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack.

2 þm. (GAK, JHall) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, DO, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, ÓÖH, PP, PHB, SF, SP, StB, TIO, VS.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BBj, BH, GÁS, GÁ, ÍGP, KHG, LMR, MF, RG, SighB, SAÞ, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:39]

Jón Kristjánsson:


[12:40]

Steingrímur J. Sigfússon:


[12:41]

Einar Már Sigurðarson:


[12:42]

Guðjón A. Kristjánsson: