2000-12-12 14:55:12# 126. lþ.#F 46.#4. fundur. Blindrabókasafn Íslands., til 14:55:29| A gert 8 9:40
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 126. lþ.

Blindrabókasafn Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 177. mál (verkefni og stjórn). --- Þskj. 436.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:55]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMöl, DO, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LB, MF, PP, PHB, SJóh, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack.

26 þm. (ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, GAK, GÁS, GÁ, GÖ, IP, ÍGP, KHG, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SAÞ, SF, StB, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.