2000-12-13 10:36:25# 126. lþ.#F 47.#1. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 10:40:28| A gert 13 15:1
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 196. mál (skatthlutfall). --- Þskj. 206, brtt. 513.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:38]

Brtt. 513,1 felld með 24:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS.

18 þm. (ÁMM, BBj, BH, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PP, SighB, TIO, VE, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:37]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 513,2 felld með 23:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, JónK*, KolH, KLM, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, HjÁ, HjálmJ, IP, JHall, JBjart, KF, KPál, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS.

18 þm. (ÁMM, BBj, BH, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PP, SighB, TIO, VE, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, LB, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BBj, BH, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, KHG, LMR, MF, ÓÖH, PP, SighB, VE, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:39]

Jóhanna Sigurðardóttir: