2000-12-13 10:41:38# 126. lþ.#F 47.#4. fundur. Námsmatsstofnun., til 10:45:21| A gert 13 17:40
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 126. lþ.

Námsmatsstofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 176. mál (heildarlög). --- Þskj. 183, nál. 451, brtt. 452.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:42]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 452,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 452,2 (ný 3. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 452,3 (6. gr. falli brott) samþ. með 46 shlj. atkv.

7. gr. (verður 6. gr.) og ákv. til brb. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.