2000-12-13 10:50:59# 126. lþ.#F 47.#9. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 10:53:45| A gert 13 17:40
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 197. mál (barnabætur). --- Þskj. 207, nál. 493, brtt. 498.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:52]

Brtt. 498,1 felld með 27:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (ÁMM, BBj, BH, GHall, GunnB, HBl, ÍGP, KHG, LMR, MF, ÓÖH, SighB, VE, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:51]

Jóhanna Sigurðardóttir:


1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 498,2 felld með 27:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (ÁMM, BBj, BH, GHall, GunnB, HBl, ÍGP, KHG, LMR, MF, ÓÖH, SighB, VE, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.