2000-12-13 14:51:45# 126. lþ.#F 47.#15. fundur. Málefni aldraðra., til 14:53:59| A gert 13 17:40
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 126. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 317. mál (Framkvæmdasjóður aldraðra). --- Þskj. 392, nál. 500 og 522, brtt. 523.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:51]

Brtt. 523,1 kölluð aftur.

1. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, ÞBack.

10 þm. (ÁRJ, EMS, GAK, GÖ, JÁ, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

27 þm. (ÁMM, BBj, BH, DO, EOK, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HjálmJ, JóhS, JB, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, SighB, SF, SJS, SvH, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 523,2 kölluð aftur.

2. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, ÞBack.

10 þm. (ÁRJ, EMS, GAK, GÖ, JÁ, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

28 þm. (ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, EOK, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HjálmJ, JóhS, JB, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, SighB, SF, SJS, SvH, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 35 shlj. atkv.