2000-12-14 13:32:35# 126. lþ.#F 49.#1. fundur. Matvæli., til 13:32:57| A gert 9 9:14
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 126. lþ.

Matvæli, frh. 3. umr.

Stjfrv., 74. mál (eftirlit, gjaldskrá o.fl.). --- Þskj. 526.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:32]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, KolH, KHG, KPál, PP, PHB, SJóh, SF, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

25 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BH, EKG, EOK, HBl, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjart, KF, KLM, LMR, LB, MF, ÓÖH, RG, SighB, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.