2000-12-14 13:35:18# 126. lþ.#F 49.#8. fundur. Málefni aldraðra., til 13:37:35| A gert 9 9:14
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 126. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 317. mál (Framkvæmdasjóður aldraðra). --- Þskj. 392, brtt. 523.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Brtt. 523,1 felld með 29:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EOK, GÁS, HBl, ÍGP, JóhS, JBjart, LMR, ÓÖH, RG, SighB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:35]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


Brtt. 523,2 felld með 29:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

5 þm. (JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, EOK, GÁS, HBl, ÍGP, JóhS, JBjart, LMR, ÓÖH, SighB, ÖS) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, JHall, KF, KolH, KHG, KPál, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JB, KLM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EOK, HBl, ÍGP, JóhS, JBjart, LMR, ÓÖH, SighB, ÖS) fjarstaddir.