2000-12-14 13:38:41# 126. lþ.#F 49.#12. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:40:19| A gert 9 9:14
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 197. mál (barnabætur). --- Þskj. 207.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:40]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JÁ, JB, JónK, JHall, KF, KolH, KHG, KLM, KPál, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EOK, HBl, ÍGP, JóhS, JBjart, LMR, LB, ÓÖH, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:39]

Ögmundur Jónasson: