2000-12-16 11:11:34# 126. lþ.#F 51.#10. fundur. Fjáröflun til vegagerðar., til 11:15:55| A gert 16 12:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Fjáröflun til vegagerðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 283. mál (þungaskattur). --- Þskj. 311, nál. 584, brtt. 596.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

Brtt. 596,1 felld með 31:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GE, GAK, JÁ, JB, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG, ÖJ*.

17 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 596,2 felld með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GE, GAK, JÁ, JB, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.

17 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 584 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 45 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.