2000-12-16 11:16:27# 126. lþ.#F 51.#2. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001., til 11:22:53| A gert 16 12:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001, frh. 2. umr.

Stjfrv., 310. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 370, nál. 564 og 577.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:19]

[11:16]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[11:18]

Margrét Frímannsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 564 samþ. með 30:17 atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 30:13 atkv.

2.--3. gr. samþ. með 30:15 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, GE, JÁ, JB, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EOK, EMS, GAK, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB, SvH) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GE, JÁ, JB, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 30:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GE, GAK, JÁ, JB, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GE, JÁ, JB, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GE, JÁ, JB, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, LB, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
MF, ÖJ.

2 þm. (ÁSJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, JB, KolH, KLM, KPál, PP, StB) fjarstaddir.