2000-12-16 11:23:01# 126. lþ.#F 51.#3. fundur. Innflutningur dýra., til 11:24:29| A gert 18 8:18
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Innflutningur dýra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 154. mál (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva). --- Þskj. 571.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:24]

Frv. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, SvH, TIO, VS, VE, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (BH, GE, JÁ, LB, MF, RG, SighB, SJóh, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, ÓÖH, StB, SvanJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:23]

Þorgerður K. Gunnarsdóttir: