2000-12-16 11:25:25# 126. lþ.#F 51.#6. fundur. Jöfnun flutningskostnaðar á sementi., til 11:25:49| A gert 18 8:18
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 214. mál (stjórnarmenn o.fl.). --- Þskj. 576.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:25]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB) fjarstaddir.