2000-12-16 11:25:51# 126. lþ.#F 51.#7. fundur. Útflutningsráð Íslands., til 11:26:13| A gert 18 8:18
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Útflutningsráð Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 324. mál (markaðsgjald). --- Þskj. 409.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:26]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

17 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EOK, EMS, GÁS, GÖ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, KolH, KLM, KPál, StB, ÞBack) fjarstaddir.