2000-12-16 17:56:26# 126. lþ.#F 52.#5. fundur. Fjáröflun til vegagerðar., til 17:56:49| A gert 18 10:3
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 126. lþ.

Fjáröflun til vegagerðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 283. mál (þungaskattur). --- Þskj. 601.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:56]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MF, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GE, GÁS, GÁ, IP, ÍGP, KLM, ÓÖH, StB, SvH) fjarstaddir.