2000-12-16 18:14:30# 126. lþ.#F 52.#8. fundur. Tollalög., til 18:19:23| A gert 18 10:3
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 126. lþ.

Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 333. mál (ríkistollstjóri). --- Þskj. 433, nál. 599 og 610, till. til rökst. dagskrár 611.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:17]

Till. til rökst. dagskrár á þskj. 611 felld með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, BH, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.

15 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GE, GÁS, IP, ÍGP, KLM, KPál, LB, ÓÖH, StB, SvH) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:15]

Ögmundur Jónasson:


[18:16]

Jóhanna Sigurðardóttir:


1. gr. samþ. með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GE, GÁS, GÁ, IP, ÍGP, KLM, KPál, ÓÖH, StB, SvH) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:17]

Vilhjálmur Egilsson:


2.--26. gr. og ákv. til brb. samþ. með 28:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GAK, GÖ, JÁ, JB, KolH, LB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

19 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GE, GÁS, GÁ, IP, ÍGP, JóhS, KLM, KPál, MF, ÓÖH, PP, StB, SvH, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 34:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

6 þm. (GÖ, JÁ, JóhS, MF, SJóh, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GE, GÁS, GÁ, IP, ÍGP, KLM, KPál, LB, ÓÖH, StB, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.