2000-12-16 18:25:27# 126. lþ.#F 53.#4. fundur. Tollalög., til 18:25:44| A gert 18 9:33
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur, 126. lþ.

Tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 333. mál (ríkistollstjóri). --- Þskj. 433.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:25]

Frv. samþ. með 29:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, LMR, PP, PHB, SJóh*, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EKG, EOK, EMS, GE, GÁS, GÁ, IP, ÍGP, KLM, KPál, LB, ÓÖH, StB, SvH) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]