Útbýting 126. þingi, 51. fundi 2000-12-16 10:03:35, gert 18 8:18

Einbreiðar brýr, 374. mál, fsp. KF, þskj. 591.

Framkvæmdir tengdar Reykjanesbraut, 373. mál, fsp. KolH og SJS, þskj. 590.

Framlög til lögregluumdæmis Árnessýslu, 372. mál, fsp. MF, þskj. 589.

Kristnihátíðarsjóður, 376. mál, frv. SAÞ o.fl., þskj. 595.

Launakjör lögreglumanna hér á landi og í Danmörku, 371. mál, fsp. MF, þskj. 588.

Staða lögreglumála í Árnessýslu, 370. mál, fsp. MF, þskj. 587.

Tekjuskattur og eignarskattur, 264. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 592; brtt. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 593.

Verðbréfaviðskipti, 233. mál, nál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 586.