Útbýting 126. þingi, 51. fundi 2000-12-16 13:16:18, gert 18 8:18

Fjáröflun til vegagerðar, 283. mál, brtt. JóhS og MF, þskj. 596.

Frestun á fundum Alþingis, 375. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 594.

Tekjuskattur og eignarskattur, 264. mál, brtt. JóhS og MF, þskj. 597.

Tollalög, 333. mál, nál. meiri hluta efh.- og viðskn., þskj. 599.