Útbýting 126. þingi, 51. fundi 2000-12-16 13:30:10, gert 18 8:18

Fjöldi og orsakir umferðarslysa á Reykjanesbraut, 377. mál, fsp. KolH og SJS, þskj. 600.

Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna, 155. mál, skýrsla viðskrh., þskj. 598.

Úthlutun úr Jöfnunarsjóði sókna, 378. mál, fsp. ÁMöl, þskj. 608.