Fundargerð 126. þingi, 33. fundi, boðaður 2000-11-28 13:30, stóð 13:30:00 til 00:03:22 gert 29 8:35
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

33. FUNDUR

þriðjudaginn 28. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara.

[13:31]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Athugasemdir um störf þingsins.

Skattafrumvörp ríkisstjórnarinnar.

[14:01]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Fjáraukalög 2000, frh. 2. umr.

Stjfrv., 156. mál. --- Þskj. 156, nál. 340, 352 og 353, brtt. 341.

[14:17]


Tekjustofnar sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 199. mál (útsvar, fasteignaskattur o.fl.). --- Þskj. 209, nál. 355 og 363, brtt. 356.

[14:23]

[15:26]

Útbýting þingskjala:

[18:42]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:04]

[20:01]

Útbýting þingskjala:

[20:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vatnsveitur sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 200. mál (vatnsgjald). --- Þskj. 210, nál. 357 og 362.

[23:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðieftirlitsgjald, 2. umr.

Stjfrv., 216. mál (fjárhæðir). --- Þskj. 227, nál. 351.

[23:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5.--14. mál.

Fundi slitið kl. 00:03.

---------------