Fundargerð 126. þingi, 40. fundi, boðaður 2000-12-05 13:30, stóð 13:30:03 til 01:33:13 gert 6 1:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

40. FUNDUR

þriðjudaginn 5. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu.

[13:33]

Málshefjandi var Árni Steinar Jóhannsson.


Fjáraukalög 2000, frh. 3. umr.

Stjfrv., 156. mál. --- Þskj. 366, frhnál. 413, 418 og 419, brtt. 414, 415, 416, 417, 420, 422 og 423.

[14:10]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 435).


Blindrabókasafn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 177. mál (verkefni og stjórn). --- Þskj. 184, nál. 368.

[14:23]


Lyfjalög, frh. 1. umr.

Frv. heilbr.- og trn., 300. mál (persónuvernd). --- Þskj. 342.

[14:25]


Sjúklingatrygging, frh. 1. umr.

Frv. heilbr.- og trn., 301. mál (vísitala neysluverðs). --- Þskj. 343.

[14:26]


Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001, frh. 1. umr.

Stjfrv., 310. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 370.

[14:26]


Skráning skipa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 118. mál (kaupskip). --- Þskj. 118, nál. 349.

[14:27]


Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum, frh. síðari umr.

Þáltill. ÁJ o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55, nál. 373.

[14:28]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 437).


Útflutningsráð Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 324. mál (markaðsgjald). --- Þskj. 409.

[14:29]

[14:44]


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 196. mál (skatthlutfall). --- Þskj. 206, nál. 365 og 367, brtt. 243.

[14:45]

[17:15]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 18:56]

[20:33]

Umræðu frestað.


Lokafjárlög 1998, 1. umr.

Stjfrv., 260. mál. --- Þskj. 287.

[20:41]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 20:49]

[21:02]

Útbýting þingskjals:


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 196. mál (skatthlutfall). --- Þskj. 206, nál. 365 og 367, brtt. 243.

[21:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjáröflun til vegagerðar, 1. umr.

Stjfrv., 283. mál (þungaskattur). --- Þskj. 311.

[22:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001, 1. umr.

Stjfrv., 318. mál. --- Þskj. 400.

[23:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um bann við notkun jarðsprengna, 1. umr.

Stjfrv., 261. mál. --- Þskj. 288.

[23:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn, 1. umr.

Stjfrv., 265. mál. --- Þskj. 293.

[23:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar, 1. umr.

Stjfrv., 285. mál (Þingvallaprestakall). --- Þskj. 314.

[23:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 1. umr.

Stjfrv., 313. mál (fíkniefnabrot). --- Þskj. 376.

[23:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Barnalög, 1. umr.

Stjfrv., 314. mál (ráðgjöf í umgengnis- og forsjármálum). --- Þskj. 377.

[00:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hafnaáætlun 2001--2004, fyrri umr.

Stjtill., 327. mál. --- Þskj. 412.

[01:07]

Umræðu frestað.


Sjóvarnaáætlun 2001--2004, fyrri umr.

Stjtill., 319. mál. --- Þskj. 401.

[01:25]

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 01:33.

---------------