Fundargerð 126. þingi, 43. fundi, boðaður 2000-12-07 10:30, stóð 10:30:01 til 20:50:00 gert 8 8:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

43. FUNDUR

fimmtudaginn 7. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[10:32]

Forseti tilkynnti að kl. hálftvö færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 13. þm. Reykv.


Athugasemdir um störf þingsins.

Einkarekið sjúkrahús.

[10:32]

Málshefjandi var Bryndís Hlöðversdóttir.


Eftirlit með útlendingum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 284. mál (beiðni um hæli). --- Þskj. 313.

[10:55]

[11:29]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðminjalög, 1. umr.

Stjfrv., 223. mál (heildarlög). --- Þskj. 237.

og

Safnalög, 1. umr.

Stjfrv., 224. mál (heildarlög). --- Þskj. 238.

og

Húsafriðun, 1. umr.

Stjfrv., 225. mál (heildarlög). --- Þskj. 239.

og

Menningarverðmæti, 1. umr.

Stjfrv., 226. mál. --- Þskj. 240.

[12:36]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:09]


Umræður utan dagskrár.

Ráðstafanir í húsnæðismálum.

[13:32]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Þjóðminjalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 223. mál (heildarlög). --- Þskj. 237.

og

Safnalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 224. mál (heildarlög). --- Þskj. 238.

og

Húsafriðun, frh. 1. umr.

Stjfrv., 225. mál (heildarlög). --- Þskj. 239.

og

Menningarverðmæti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 226. mál. --- Þskj. 240.

[14:03]

Umræðu frestað.


Forvarnir gegn krabbameinum.

Beiðni ÁRÁ o.fl. um skýrslu, 339. mál. --- Þskj. 447.

[15:12]


Eftirlit með útlendingum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 284. mál (beiðni um hæli). --- Þskj. 313.

[15:13]


Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 312. mál (fjarskiptaþjónusta og rafrænar undirskriftir). --- Þskj. 372.

[15:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðminjalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 223. mál (heildarlög). --- Þskj. 237.

og

Safnalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 224. mál (heildarlög). --- Þskj. 238.

og

Húsafriðun, frh. 1. umr.

Stjfrv., 225. mál (heildarlög). --- Þskj. 239.

og

Menningarverðmæti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 226. mál. --- Þskj. 240.

[15:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:14]

Útbýting þingskjala:


Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 1. umr.

Stjfrv., 241. mál. --- Þskj. 266.

[16:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Fjárframlög til vegagerðar og 3. umr. fjárlaga.

[16:34]

Málshefjandi var Gísli S. Einarsson.


Vinnumarkaðsaðgerðir, 1. umr.

Stjfrv., 240. mál (atvinnumál fatlaðra). --- Þskj. 265.

[16:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttindagæsla fatlaðra, 1. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 430.

[16:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:26]

Útbýting þingskjala:


Málefni aldraðra, 1. umr.

Stjfrv., 317. mál (Framkvæmdasjóður aldraðra). --- Þskj. 392.

[17:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisáætlun til ársins 2010, fyrri umr.

Stjtill., 276. mál. --- Þskj. 304.

[18:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög, 1. umr.

Stjfrv., 333. mál (ríkistollstjóri). --- Þskj. 433.

[19:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:15]

Útbýting þingskjala:


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, 1. umr.

Stjfrv., 320. mál (skilyrði endurgreiðslu). --- Þskj. 402.

[20:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 13. og 16.--17. mál.

Fundi slitið kl. 20:50.

---------------