Fundargerð 126. þingi, 59. fundi, boðaður 2001-01-16 23:59, stóð 14:53:22 til 18:19:48 gert 16 18:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

59. FUNDUR

þriðjudaginn 16. jan.,

að loknum 58. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Meðferð opinberra mála, frh. 1. umr.

Stjfrv., 367. mál (opinber rannsókn). --- Þskj. 580.

[14:54]


Tóbaksvarnir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 345. mál (markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.). --- Þskj. 484.

[14:55]


Umræður utan dagskrár.

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum.

[14:55]

Málshefjandi var Þuríður Backman.


Um fundarstjórn.

Ummæli landbúnaðarráðherra í utandagskrárumfæðum.

[15:44]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Eiturefni og hættuleg efni, 1. umr.

Stjfrv., 369. mál (yfirstjórn, gjaldtaka o.fl.). --- Þskj. 585.

[15:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök, fyrri umr.

Þáltill. KF o.fl., 46. mál. --- Þskj. 46.

[16:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:01]

Útbýting þingskjala:


Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands, 1. umr.

Frv. MF o.fl., 54. mál (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). --- Þskj. 54.

[17:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum, fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 116. mál. --- Þskj. 116.

[17:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 1. umr.

Frv. SighB o.fl., 101. mál (vinna við íbúðarhúsnæði). --- Þskj. 101.

[17:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sveitarstjórnarlög, 1. umr.

Frv. JÁ o.fl., 135. mál (lágmarksstærð sveitarfélaga). --- Þskj. 135.

[18:01]

[18:19]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5.--6. og 8. mál.

Fundi slitið kl. 18:19.

---------------