Fundargerð 126. þingi, 86. fundi, boðaður 2001-03-12 15:00, stóð 15:00:02 til 19:24:27 gert 13 8:30
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

86. FUNDUR

mánudaginn 12. mars,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um formennsku í stjórnarskrárnefnd.

[15:01]

Forseti las bréf um að á fundi sérnefndar um stjórnarskrármál hefði Sigríður Anna Þórðardóttir verið kosin formaður nefndarinnar og Kristinn H. Gunnarsson varaformaður.


Tilkynning um dagskrá.

[15:02]

Forseti tilkynnti að um kl. hálffimm færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Reykv.

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Viðskiptahallinn.

[15:03]

Spyrjandi var Össur Skarphéðinsson.


Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna.

[15:12]

Spyrjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Dreifing á erótísku sjónvarpsefni.

[15:18]

Spyrjandi var Kolbrún Halldórsdóttir.


Skimun vegna HIV-veiru á Vogi.

[15:23]

Spyrjandi var Þuríður Backman.


Uppeldissvæði rjúpunnar og skógrækt.

[15:29]

Spyrjandi var Ísólfur Gylfi Pálmason.


Samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna, frh. fyrri umr.

Stjtill., 498. mál. --- Þskj. 785.

[15:35]


Bókasafnsfræðingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 526. mál (starfsheiti). --- Þskj. 822.

[15:37]


Almenn hegningarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 482. mál (starfsmenn Sameinuðu þjóðanna). --- Þskj. 768.

[15:37]


Sveitarstjórnarlög, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 146. mál (einkafjármögnun og rekstrarleiga). --- Þskj. 146.

[15:38]


Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 158. mál. --- Þskj. 160.

[15:38]


Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi, frh. 1. umr.

Frv. JÁ og ÞSveinb, 178. mál. --- Þskj. 186.

[15:39]


Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall, 198. mál. --- Þskj. 208.

[15:39]


Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 207. mál. --- Þskj. 217.

[15:40]


Kosningar til Alþingis, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvH og PBj, 217. mál (kjördæmaskipan o.fl.). --- Þskj. 231.

[15:40]


Gerð neyslustaðals, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 239. mál. --- Þskj. 260.

[15:40]


Mennta- og fjarkennslumiðstöðvar, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 263. mál. --- Þskj. 290.

[15:41]


Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 266. mál. --- Þskj. 294.

[15:41]


Lífeyrissjóður sjómanna, frh. 1. umr.

Frv. GAK, 292. mál (iðgjöld). --- Þskj. 323.

[15:42]


Almannatryggingar, 1. umr.

Stjfrv., 541. mál (tekjutrygging ellilífeyrisþega). --- Þskj. 843.

[15:42]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 16:25]


Umræður utan dagskrár.

Skuldsetning heimila og fyrirtækja.

[16:30]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Um fundarstjórn.

Orð forsætisráðherra í utandagskrárumræðu.

[17:03]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 541. mál (tekjutrygging ellilífeyrisþega). --- Þskj. 843.

[17:06]

[17:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, 1. umr.

Stjfrv., 520. mál. --- Þskj. 816.

[17:32]

[18:28]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. JÁ o.fl., 329. mál (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.). --- Þskj. 428.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 19:24.

---------------