Fundargerð 126. þingi, 87. fundi, boðaður 2001-03-13 13:30, stóð 13:30:01 til 21:38:18 gert 14 8:36
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

87. FUNDUR

þriðjudaginn 13. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:30]

Forseti tilkynnti að um kl. hálffimm færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 11. þm. Reykv.

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Reykjavíkurflugvöllur.

[13:31]

Málshefjandi var Árni Johnsen.


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 541. mál (tekjutrygging ellilífeyrisþega). --- Þskj. 843.

[14:06]


Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, frh. 1. umr.

Stjfrv., 520. mál. --- Þskj. 816.

[14:07]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. JÁ o.fl., 329. mál (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.). --- Þskj. 428.

[14:07]


Rafrænar undirskriftir, 1. umr.

Stjfrv., 524. mál. --- Þskj. 820.

[14:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 521. mál (sala hlutafjár ríkissjóðs). --- Þskj. 817.

[14:23]

Umræðu frestað.


Umræður utan dagskrár.

Skýrslutökur af börnum.

[16:30]

Málshefjandi var Guðrún Ögmundsdóttir.


Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 521. mál (sala hlutafjár ríkissjóðs). --- Þskj. 817.

[17:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:05]

Útbýting þingskjala:


Eigendur virkra eignarhluta í fjármálafyrirtækjum, 1. umr.

Stjfrv., 522. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 818.

[19:06]

[Fundarhlé. --- 19:40]

[20:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Viðskiptabankar og sparisjóðir, 1. umr.

Stjfrv., 523. mál (verðtryggðar eignir og skuldir). --- Þskj. 819.

[21:32]

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 21:38.

---------------